Polityka prywatności

Polityka dotycząca prywatności i bezpieczeństwa

„Nasz glob pokrywa teraz ogromna sieć komunikacyjna, sięgająca nawet do najodleglejszych zakątków.(……..) Dlatego dla przyszłego dobra AA nic nie jest ważniejsze niż sposób, w jaki skorzystamy z tego medialnego kolosa. Jeżeli użyjemy go umiejętnie i nieegoistycznie, rezultaty przekroczą nasze najśmielsze oczekiwania.

JĘZYK SERCA. Teksty Billa W. dla magazynu „Grapevine”, str. 504


To jest polityka dotycząca prywatności (zwana dalej ,,polityka prywatności”) dla strony internetowej Wspólnoty AA w Polsce (zwaną dalej ,,Strona”). Strona jest udostępniania przez Fundację Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce (zwaną dalej ,,BSK AA” lub ,,nasza”). Niniejszy dokument wyznacza naszą politykę dotyczącą zbierania, użytkowania i ujawniania pewnych informacji dotyczących Państwa i Państwa użytkowania Strony. Korzystanie przez Państwa z tej strony oznacza zrozumienie i akceptację warunków niniejszej Polityki Prywatności. 
Fundacja Biuro Służby Krajowej ceni prywatność i bezpieczeństwo użytkowników naszej Strony. W tym celu podejmujemy wysiłki ochrony Państwa osobistych informacji i bezpieczeństwa naszej Strony.


Informacje Osobiste

Z zasady nie prosimy ani nie zbieramy informacji osobistych osób odwiedzających naszą Stronę, poza sytuacjami zapisywania się na prenumeratę naszych biuletynów lub dokonywania zakupów ze sklepu internetowego lub korzystania z chatu. W takich sytuacjach wymagamy jedynie niezbędnych informacji osobistych takich jak imię, nazwisko, adres i adres mailowy. 
Podane przez Państwa informacje osobiste są używane przez nas do składania i monitorowania zamówień i w celu dokonywania innych rozliczeń wewnętrznych. Informacje te nie są udostępnianie osobom trzecim z wyłączeniem osób, które są naszymi dostawcami usług, świadczą usługi administracyjne lub inne w naszym imieniu, lub w sytuacjach kiedy wymaga tego prawo. 
Informacje osobiste, które nam Państwo udostępniają powinny być uaktualnianie, mogą też zostać przez Państwa usunięte – dajemy Państwu taką możliwość.
 

Ochrona danych osobowych – obowiązek informacyjny

Dane osobowe są chronione zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w skrócie RODO.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, 00-677 Warszawa, ul. Piękna 31/37.
Kontakt z Administratorem – iod@aa.org.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych przetwarzamy wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych. Podstawa prawna przetwarzania danych jest różna, w zależności od konkretnego celu, dla jakiego przetwarzane są dane. I tak:
1. jeżeli została zawarta umowa cywilno-prawna, której stroną jest BSK AA przetwarzanie danych odbywa się w celu jej realizacji, a podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w ten sposób BSK AA  przetwarza m.in. dane swoich darczyńców, wolontariuszy i pełniących służby w strukturach AA itp.
2. jeżeli na BSK AA ciąży obowiązek prawny, do którego wypełnienia niezbędne jest przetwarzanie danych (np. przechowywanie faktur VAT i rachunków w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych, ubezpieczenia pracowników itp.), to podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
3. jeżeli BSK AA dąży do zabezpieczenia swoich prawnie uzasadnionych interesów, to przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w ten sposób BSK AA przetwarza m.in. dane osób wspierających ją wpłatą darowizny na konto bankowe BSK AA .
4. jeżeli BSK AA przetwarza dane w ramach realizacji swoich zadań statutowych lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, to przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w ten sposób najczęściej BSK AA przetwarza dane swoich beneficjentów.
5. w pozostałych przypadkach BSK AA przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, wówczas podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe przetwarzamy nie dłużej, niż jest to niezbędne. Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane i są przetwarzane, a także od przepisów prawa i pozyskanych zgód lub innych oświadczeń:
1. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
2. w przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy – dane osobowe będą przetwarzane przy uwzględnieniu okresu czasu, odpowiadającemu okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych, a także przy uwzględnieniu okresu przedawnienia, wynikającego z Ordynacji Podatkowej. Np.  dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat w przypadku realizacji transakcji handlowej np. zakupu literatury AA
3. w przypadku przetwarzania danych osobowych, w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, do podjęcia działań przed zawarciem umowy – dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy;
4. w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą oraz przy uwzględnieniu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz podatkowych.

Prosimy o dane tylko w przypadkach niezbędnych i na bieżąco informujemy o sposobie ich przetwarzania i okresie przechowywania.
Zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1 RODO Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania prawo do przenoszenia danych.
Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia, np. realizacja wysyłki w sklepie internetowym.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być przez Administratora przekazywane do podmiotów zewnętrznych, takich jak firmy świadczące usługi księgowe, prawnicze, informatyczne, usługi z zakresu ochrony danych osobowych, usługi transportowe i noclegowe, podmioty niszczące dokumentację, podmioty prawne, których działalność jest powiązana z działalnością statutową Administratora.

Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane. Dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego ani do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej, chyba, że wyrazicie Państwo na to zgodę.


Bezpieczeństwo

Naszą działalność w internecie zabezpieczają profesjonalne firmy usługowe.
Strona internetowa działa na serwerze zapewniającym odpowiedni poziom bezpieczeństwa, którego oprogramowanie jest cyklicznie uaktualniane. Jednak z powodu otwartej natury Internetu nie możemy i nie gwarantujemy, że żadna z informacji przechowywanych na naszych serwerach lub przekazywanych od i do jakiegokolwiek użytkownika Strony, nie zostanie udostępniona osobom nieupoważnionym. Korzystając z tej strony potwierdzają Państwo zrozumienie i zgodę na takie ryzyko.
 

Pliki typu cookie

Fundacja BSK AA używa plików typu cookie aby ułatwić zamawianie z naszego sklepu internetowego, logowanie do stron zabezpieczonych hasłem dostępu, korzystanie z Forum i Chat’a. Pliki ,,cookie” mogą być wykorzystywane również do monitorowania Strony jednak gromadzone są wtedy tylko informacje nieosobiste oraz odpowiednio zagregowane dane techniczne. Takie informacje będą użyte jedynie w celu poprawienia jakości naszej Strony i oferty oraz abyśmy lepiej mogli zrozumieć potrzeby naszych użytkowników. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. 

Poczta elektroniczna

Jeśli zamówią Państwo u nas produkty lub usługi mogą Państwo otrzymywać od nas maile związane z przetwarzaniem Państwa zamówień i prenumerat. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę (opcja na Stronie) na otrzymywanie od nas komunikatów o aktualnościach lub innych zdarzeniach, Państwa adres będzie wykorzystany jedynie w tym celu. Jeżeli chcą Państwo zostać usunięci z naszej listy mailowej mogą się Państwo z nami skontaktować bezpośrednio, za pomocą adresu iod@aa.org.pl.
 

Komunikator internetowy

Fundacja BSK AA wykorzystuje komunikator internetowy Freshmail do przesyłania istotnych informacji dla uczestników ruchu Anonimowych Alkoholików. 

Aby zostać wpisanym ta listę mailingową newslettera przekazujecie Państwo firmie obsługującej komunikator oddzielną zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Adresy e-mail zgromadzone w komunikatorze nie są wykorzystywane w żaden inny sposób niż tylko do przekazywania informacji wewnętrznych AA. Baza adresowa komunikatora jest zabezpieczona przed niewłaściwym użyciem oraz nie zawiera żadnych wpisów mogących złamać anonimowość korzystających z niego użytkowników lub ujawnić ich dane osobowe. 
 

Forum dyskusyjne oraz Chat

Uznajemy, że elektroniczne Forum Dyskusyjne oraz Chat jest idealnym narzędziem do przekazywania informacji o AA oraz ułatwia komunikację wewnętrzną. Zapewniamy, że żadne z tych narzędzi, udostępnionych na naszej Stronie, nie będzie przetwarzać danych osobowych użytkowników w innych celach niż w celu wysłania powiadomienia o nowym wpisie do Forum lub przesłaniu zapisu rozmowy z Chat’a.
 

Strony internetowe osób trzecich

Tradycyjnie nasze strony internetowe nie zawierają żadnych linków do stron internetowych osób trzecich będących poza serwerami w domenach aa.org.pl oraz aa24.pl (oraz subdomenami tych domen). Niemniej jednak niektórzy dostawcy oprogramowania, z którego korzystamy, w ramach umowy licencyjnej, mogą życzyć sobie umieszczenia ich linku na naszej stronie. Informujemy, że nie mamy kontroli nad stronami osób trzecich w związku z tym nasza Polityka Prywatności nie stosuje się do tych stron.
 

Akceptacja niniejszej polityki

Korzystając z tej strony wyrażają Państwo akceptację naszej Polityki Prywatności. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na niniejszą Politykę Prywatności, prosimy nie używać tej Strony. Zachowujemy prawo, wedle naszego uznania, do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym terminie, bez konieczności informowania Państwa. W związku z tym użytkownicy Strony powinni od czasu do czasu przeglądać niniejszą Politykę Prywatności w celu zapoznania się ze zmianami. Kontynuacja korzystania z naszej Strony po wprowadzeniu zmian oznacza, że akceptują Państwo te modyfikacje.
 

Pytania związane z Polityką Prywatności Strony należy kierować na adres:

Fundacja Biuro Służby Krajowej
Anonimowych Alkoholików w Polsce
ul. Piękna 31/37,
00-677 Warszawa
tel. +48 (22) 828-04-94 
iod@aa.org.pl

Regulamin usług

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony aa24.pl

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej aa24.pl Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, 00-677 Warszawa, ul. Piękna 31/37, NIP: 525 10 09 260, regon 011204085 zwanej dalej BSK AA zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Uruchomienie odpowiedniej Usługi na stronie …………………… lub złożenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej oraz wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z BSK AA bez konieczności sporządzenia odrębnych umów.

3. Regulamin określa:

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Tryb postępowania reklamacyjnego

§2

1. Definicje pojęć, użyte w Regulaminie określają:

a) Klient – podmiot lub osoba korzystający z usług BSK AA, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie,

b) Usługa – działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby Klienta, które następuje poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

c) Strona BSK AA – Strona internetowa https://aa24.pl ( może aa.org.pl? )

d) Przeglądarka internetowa – program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerze internetowym.

e) Cookies – tzw. ciasteczka, czyli pliki tekstowe zapisywane automatycznie  przez przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dot. odwiedzin takie jak np. typ przeglądarki itp.

f) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

g) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

h) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

§3

1. W trakcie korzystania z Usług, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Klienta zapisywane są pliki Cookies. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies.

2. BSK AA nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego, sprzętu i oprogramowania komputerowego Klienta i nie ponosi za niego odpowiedzialności

Rozdział 2. Rodzaje i zakres świadczonych usług

§4

1. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

a) Zamawianie i opłata prenumeraty drukowanych biuletynów Skrytka 2/4/3 i Zdrój,

b) Zamawianie książek w sklepie internetowym i wysyłka do Klienta

c) Rejestracja uczestników Zlotów, Warsztatów oraz innych imprez organizowanych przez BSK AA lub za pośrednictwem BSK AA przez Służby Regionów AA.

d) Udostępnianie treści zgodnie ze statutową działalnością BSK AA.

2. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom.

3. Informacje o modyfikacjach są publikowane na Stronie internetowej BSK AA i nie stanowią zmiany Regulaminu.

§5

BSK AA zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany Usług na czas określony lub bezterminowo.

Rozdział 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

§6

1. BSK AA świadczy Usługi na rzecz swoich Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Każdy Klient od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez BSK AA ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie internetowej.

5. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z BSK AA na skorzystanie z danej Usługi.

§7

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ww. rozporządzeniem.

2. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną.

§8

1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Usług poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji na adrs e-mail: aa@aa.org.pl lub iod@aa.org.pl.

2. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, jednakże nie stanowi to rozwiązania innych umów.

Rozdział 4. Korzystanie z usług

§9

1. Strona internetowa BSK AA jest dostępna dla Klientów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. BSK AA zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Strony internetowej BSK AA w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.

2. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość realizacji wykonania zlecanych dyspozycji, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zobowiązany jest do kontaktu z BSK AA zgodnie z postanowieniami §11.

§10

1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych BSK AA następujących treści:

a) Powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych BSK AA lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. BSK AA nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta, zaleca jednak, aby Klient upewnił się przed skorzystaniem ze Strony internetowej BSK AA , czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. BSK AA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.

3. BSK AA zaleca również stosowanie programów antywirusowych. BSK AA nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Klienta.

4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, BSK AA ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.

Rozdział 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

§11

1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami:

a) telefonicznie: +48 22 828-04-94 od poniedziałku do środy w godzinach 8-18 oraz w czwartek i piątek w

    godz. 8-16.

b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: biuro@aa.org.pl

2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.

4. Zwroty kwot związanych z opłatami za świadczenie Usług, dokonywane są na warunkach i zasadach zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zwrot kwot w przypadku płatności elektronicznych DOTPAY.pl realizowany jest kanałem DOTPAY. Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia sposobu zwrotu płatności.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§12

1. BSK AA zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

Wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących

Dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym Systemie teleinformatycznym BSK AA

Zmiany w ofercie BSK AA

2. W przypadku zmian Regulaminu BSK AA powiadamia wszystkich swoich Klientów o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym na Stronie internetowej BSK AA

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie BSK AA.

§13

1. BSK AA nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych, będących poza BSK AA .

2. BSK AA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Klienta.

3. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem a BSK AA w związku ze świadczeniem Usług za pomocą Strony internetowej będą rozstrzygane przez sądy odpowiednie dla siedziby BSK AA

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Kodeks Cywilny.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DOTPAY.pl

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce
ul. Piękna 31/37
00-677 Warszawa

NIP: 525-10-09-260
Regon: 011204085

tel. +48 (22) 828-04-94 
mail: biuro@aa.org.pl