Znajdź mityng w swojej okolicy

Potrzebuję pomocy

Mam problem z alkoholem

Wielu z nas kiedyś uważało, że alkohol czyni życie znośnym. Nawet nie śniliśmy o życiu bez picia. Dziś, dzięki Wspólnocie AA i programowi Dwunastu Kroków, nasze życie nabrało nowego wymiaru.

Więcej

Informacje dla profesjonalistów

Doświadczenie Wspólnoty pokazuje, że najlepszą metodą mówienia o Wspólnocie AA jest poproszenie o pomoc naszych Przyjaciół niealkoholików, którzy mogą i chcą mówić o Wspólnocie AA

Więcej

Informacje dla rodzin i przyjaciół

Wspólnota AA udziela pomocy alkoholikowi, dla którego picie alkoholu stało się problematyczne.

Więcej

Codzienne
refleksje

ZMIANA STOSUNKU DO ŻYCIA

1 CZERWCA

Zmieni się cały nasz stosunek do życia i światopogląd.

ANONIMOWI ALKOHOLICY, STR. 72

Gdy piłem, moją postawę wobec życia cechował egoizm i egocentryzm; liczyło się przede wszystkim moje własne zadowolenie i przyjemność. Teraz, gdy trzeźwieję, z wolna przestaję szukać swego. Cała moja postawa wobec życia i ludzi naprawdę się zmienia. Pierwsze ,,A'' z nazwy Wspólnoty uosabia dla mnie p o s t a w ę (ang. attitude); wpływa na nią drugie ,,A'', symbolizujące d z i a ł a n i e (ang. action). Pracując nad Krokami, chodząc na mityngi i niosąc posłanie AA, mogę odzyskać poczytalność i zdrowie duchowe. ,,Działanie'' to słowo klucz i magiczne zaklęcie! Przyjmując postawę pozytywną i pomocną i wspomagając ją systematycznym działaniem w AA - mogę zachować trzeźwość i dopomóc innym ją osiągnąć. Teraz moja postawa sprowadza się do gotowości dania z siebie wszystkiego, ażeby utrzymać trzeźwość!

Więcej informacji

Wspólnota AA

Wspólnota Anonimowych Alkoholików jest społecznością skupiającą mężczyzn i kobiety, którzy spotykają się na mityngach AA i dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją z trzeźwego życia, bez alkoholu. Jest to zasadniczy i główny cel istnienia AA.

Więcej

Co to jest mityng?

Mityng grupy AA jest podstawową formą działalności AA. Jest to spotkanie alkoholików, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby zachować trzeźwość i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Więcej

Jak znaleźć sponsora?

Sponsora najlepiej jest znaleźć na mityngu AA. Chodź na mityngi różnych grup AA, słuchaj wypowiedzi innych, którzy trafili do Wspólnoty wcześniej. Obserwuj i naśladuj, ich doświadczenia dostarczą pewnych wskazówek

Więcej

Anonimowość w AA

Od początku swego istnienia AA gwarantowało osobistą anonimowość wszystkim, którzy uczęszczali na mityngi. Anonimowość jest duchową podstawą wszystkich naszych poczynań. Każdy, kto zwróci się o pomoc do AA, może liczyć na ochronę swojej anonimowości.

Więcej

Przyjaciele o Wspólnocie

Przyjaciele Wspólnoty AA to osoby niebędące alkoholikami, które swoją wiedzą, zaangażowaniem i przekonaniem o słuszności idei AA, służą i pomagają Wspólnocie. W imieniu AA podejmują działania w mediach. Tu możesz obejrzeć filmy o AA.

Więcej

12 Kroków

Dwanaście Kroków AA to zbiór duchowych zasad Programu Zdrowienia z alkoholizmu. W rezultacie stosowania tych zasad wielu alkoholików jest w stanie zapanować nad swoim pragnieniem picia, powrócić do zdrowia i rozwiązać wiele innych problemów życiowych.

Więcej